หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
เอกสารวันที่ : 30/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  61/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ประมาณการรายละเอียดเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
เอกสารวันที่ : 30/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  60/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การพ้นสภาพนิสิต (171 ราย)
เอกสารวันที่ : 30/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  59/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การพ้นสภาพนิสิต (172 ราย)
เอกสารวันที่ : 30/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  58/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนในระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารวันที่ : 30/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  57/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (แก้ไขเพิ่มเติม)
เอกสารวันที่ : 30/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  001/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/411 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
เอกสารวันที่ : 29/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศวันหยุกพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2557  007/2558  (ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่10-11 พฤษภาคม 2558 (วันหยุดพักผ่อน)
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
เอกสารวันที่ : 28/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  84/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งรองอธิการบดี (ดร.กฤษฎา ตันเปาว์)
เอกสารวันที่ : 28/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  83/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์)
เอกสารวันที่ : 28/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  82/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งรองอธิการบดี (นายดิษสุวรรณ สามพี่น้อง)
เอกสารวันที่ : 28/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  81/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (ดร.กฤษฎา ตันเปาว์)
เอกสารวันที่ : 28/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  80/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งรองอธิการบดี (ดร.จุรีวรรณ มณีแสง)
หนังสือเวียนประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558
เอกสารวันที่ : 25/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  67/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารวันที่ : 25/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  77/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารวันที่ : 25/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  79/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารวันที่ : 25/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  78/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารวันที่ : 25/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  56/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ประมาณการรายละเอียดเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
เอกสารวันที่ : 22/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  76/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี
เอกสารวันที่ : 22/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  75/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (รองศาสตราจารย์ ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์)
เอกสารวันที่ : 22/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  66/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ยกเลิกคำสั่ง เลขที่ 115/2558
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558
เอกสารวันที่ : 17/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศวันหยุดตามประเพณี  007/2558  (ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์)
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 (วันฉัตรมงคล)
เอกสารวันที่ : 17/04/2558 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  74/2558  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ (นายดิษสุวรรณ สามพี่น้อง)

สั่งพิมพ์