หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เอกสารวันที่ : 12/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และพัสดุทางวิทยาศาสตร์  สอค.1903/(1)28/2559  (ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ กาญจนบุรี) ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  299/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ประมาณการรายละเอียดเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  298/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ประมาณการรายละเอียดเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุม/การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก สำหรับผู้บริหารเพื่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  297/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  296/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  295/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ประมาณการรายละเอียดเงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  294/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ประมาณการรายละเอียดเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  293/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการบิน และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  292/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ประมาณการรายละเอียดเงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2559
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  291/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ประมาณการรายละเอียดค่าตอบแทนอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 คณะนิติศาสตร์
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  290/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ประมาณการรายละเอียดค่าตอบแทนอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  131/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนประพฤติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากร
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  125/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นางสาวเมทิกา ธีรดาชูวงศ์)
เอกสารวันที่ : 06/07/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  104/2559   (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การมอบหมายหน้าที่ (8 ราย)

สั่งพิมพ์