หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559
เอกสารวันที่ : 18/04/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ครั้งที่ 4/2559  สอค.1903/(1)12/2559  (ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ กาญจนบุรี) ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม
เอกสารวันที่ : 18/04/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  65/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ.)รายเก่าชำระเงินค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่ครบตามจำนวนการกู้ยืมเงิน
เอกสารวันที่ : 18/04/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  64/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
กำหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุวุฒิภายนอกในคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของคณะวิชา
เอกสารวันที่ : 18/04/2559 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  63/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
อัตราค่าตอบแทนการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

สั่งพิมพ์