หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
เอกสารวันที่ : 14/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2560  สบท.(ก)0805/4/2560  (ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ  (กาญจนบุรี)) ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
เอกสารวันที่ : 13/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  4/2560  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ.2560
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  266/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิขา คณะทันตแพทยศาสตร์
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  265/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิขา คณะทันตแพทยศาสตร์
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  264/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  250/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา (นางสาวทิภัทราพร พานิช)
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  249/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา (ดร.ปิยะภรณ์ รัตนนิลสรวง)
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  248/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (นางเครือวัลย์ นิ่มฟัก)
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  247/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ (นางสาววรกาญจน์ บุญเหาะ)
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  246/2559  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (นางสาววรกาญจน์ บุญเหาะ)
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  2/2560  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
กำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2560
เอกสารวันที่ : 09/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  1/2560  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
กำหนดเลขประจำหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ.2560
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
เอกสารวันที่ : 04/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(วัชรพล) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560  สอธ.(2)01023/2560  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(วัชรพล)) ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560
เอกสารวันที่ : 03/01/2560 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(วัชรพล) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งปฏิทินประชุมประจำปี 2560  สอธ 0100/(2)1/2560  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(วัชรพล)) ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม

สั่งพิมพ์