หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 21/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ธุรการสำนักอาคารสถานที่ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 10/2557   สอค.1900/(1)210/2557   (เลขาสำนักอาคารสถานที่ (กาญจนบุรี)) ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 17/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : เลขาคณะทันตแพทยศาสตร์ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2557  คทพ.1400/369/2557  (เลขาคณะทันตแพทยศาสตร์)
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีกำหนดจัดงานวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2557 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดจัดงานวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 -15.00 น. ลานชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  148/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การพ้นหน้าที่ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  415/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะติดตามความก้าวหน้าของคดี กรณีนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 เสียชีวิต
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  411/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการบันทึกเวลาการปฎิบัติงาน
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  410/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบริหาร ส่วนงานบัญชีและการเงิน (นางสาวศศิธร เกตุเผือก)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  409/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ (นายพลาธิป ชูท้วม)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  408/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ (นายสุวิทย์ คล่องทะเล)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  407/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ (นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  406/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ (ทพ.ญ.ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  405/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ (ทพ.ญ.ธนิตา จันทร์ขจร)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  404/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ (ทพ.ญ.สุชาดา พันธุรักษ์)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  402/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ (ทพ.ญ.ธาริณี ชื่นประดิษฐ์)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  400/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ (ทพ.ญ.ปัทมาภรณ์ ชัยประภา)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  401/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ (ทพ.ญ.สุจารี โง้ววัฒนา)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  397/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การให้ปฎิบัติหน้าที่ (นางธรณินทร์ อะเวรา)
เอกสารวันที่ : 09/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  394/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งรองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ (ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุง)
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 07/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  147/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การพ้นสภาพบุคลากร (นายสมทรง ล้านใจดี)
เอกสารวันที่ : 07/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  146/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การพ้นสภาพบุคลากร (นางสาวศรประภา จันทร์ศรี)
เอกสารวันที่ : 07/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  138/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การเลิกจ้างบุคลากร (นายสำรอง เถาว์พันล้อม)

สั่งพิมพ์