หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 31/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  396/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิต คณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เอกสารวันที่ : 31/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  395/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการการทำงาน
เอกสารวันที่ : 31/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  394/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งรองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ (ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุล)
เอกสารวันที่ : 31/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  393/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และกรรมการคุมสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
เอกสารวันที่ : 31/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  392/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และกรรมการคุมสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
เอกสารวันที่ : 31/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  391/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และกรรมการคุมสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เอกสารวันที่ : 31/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  389/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 27/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  198/2556  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การพ้นสภาพบุคลากร (นางกชธมนวรรณ ไตรยุทธ)
เอกสารวันที่ : 27/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  395/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เอกสารวันที่ : 27/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  122/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
กำหนดผลการเรียนสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557
เอกสารวันที่ : 27/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  121/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
กำหนดผลการเรียนสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 21/08/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  120/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การพ้นสภาพบุคลากร (นายจักรินทร์ สาระศาลิน)

สั่งพิมพ์